Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Virtualioji parduotuvė, juridinio asmens kodas 305292383,
adresas V.Nagevičiaus g.3, Vilnius. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik
tokia apimtimi, kiek yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

1.    Bendrosios nuostatos 

1.1. Ši privatumo apsauga reglamentuoja UAB Virtualioji parduotuvė, elektroninės
parduotuvės www.wheelshop.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo,
tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo apsauga,
paremta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
1.3. E-parduotuvėje, nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB Virtualioji parduotuvė
juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir
tvarka.
1.4. UAB Virtualioji parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių ir
patvirtina, kad yra susipažinęs su Privatumo apsauga;
1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.4.4. UAB Virtualioji parduotuvė įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.
1.4.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.4.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.4.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
1.4.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.5. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
1.5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.5.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba
rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.5.3. juridiniai asmenys;
1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. UAB Virtualioji parduotuvė  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys
(vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės
registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima: 
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu, pristatymu, garantijomis;
2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 
2.1.5. informuoti apie pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, paslaugų registracijos priminimui. 
2.2. Apdorodami atsiskaitymo formą Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 

2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB Virtualioji parduotuvė įgyvendina
organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar
neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. UAB Virtualioji parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai
nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir
tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal
kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.4.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje renkame ir tvarkome šiuos duomenis:
▸ Pirkimų istoriją;
▸ Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
▸ IP adresą; 
▸ Mokėjimų istoriją;
▸ Elektroninius susirašinėjimus;
▸ Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;
2.4.2.    Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, tik tokiu atveju, jeigu toks
asmuo yra davęs Jums savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę,
informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo,
naudojimo ir tvarkymo, ir patvirtinate, kad prisiimate pilną atsakomybę, dėl iš to galinčių iškilti
problemų. 
2.5. UAB Virtualioji parduotuvė saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba
ilgiau, jei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Įprastais atvejais, jūsų duomenys saugomi tol, kol iš
sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 
2.6. E-parduotuvėje saugojami duomenys ištrinami po:
▸ užsakymai – 18mėnesių;
▸ paskutinio apsilankymo duomenys ir IP adresas – 18mėnesių; 
▸ naujienlaiškių siuntimo informacija – 18mėnesių;
▸ žinutės – 18mėnesių;
▸ visi kliento duomenys e-parduotuvėje –24mėnesiai po paskutinio prisijungimo;
2.7. UAB Virtualioji parduotuvė taip pat naudojasi Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų
paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens
duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.
Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių
reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje
informacijoje – https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads.
2.8. Jūsų duomenis tvarkome ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikiate
užklausą, užduodate klausimus mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Prašome laikytis
šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško nei užklausos
pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose tam nesant būtinybės, nenurodyti asmens duomenų
(pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, banko
sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos
duomenų, kitų specialių asmeninių duomenų ir pan.); laiško, užklausos, pridedamos bylos ar prašymo
tekste nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų asmeninių duomenų. UAB Virtualioji
parduotuvė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko tik siekdama administruoti užklausas taip pat užtikrinti
savo teikiamų paslaugų kokybę. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris
išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.
2.9. Jums paskambinus į bet kurį mūsų padalinį, siekdami išnagrinėti Jūsų klausimą ir suteikti
informaciją tvarkysime pokalbio metu Jūsų pateikus duomenis. Pokalbio metu pateiktus asmeninius
duomenis –  Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar kitų duomenų, naudosime tam, kad
galėtume išnagrinėti Jūsų klausimą ir suteikti Jums reikiamą informaciją. Teisinis asmens duomenų

tvarkymo pagrindas – mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas.
Prašome laikytis asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų pokalbio metu: nenurodyti asmens
kodo, sveikatos ar kitų asmeninių duomenų.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

3.1. UAB Virtualioji parduotuvė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik šio dokumento 2.1.3. ir 2.1.5. punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;
3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. 

5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas 

5.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba
sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys saugomi ir tvarkomi įstatymų privalomai
numatyta tvarka.
5.2. UAB Virtualioji parduotuvė, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip
per 10 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie
prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu el. paštu info@wheelshop.lt
5.3. Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra
pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybine asmens
duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt) ir dėl to pateikti skundą. Prieš teikiant oficialų skundą
rekomenduojame susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas. 

 6. Slapukų naudojimas 

6.1. www.wheelshop.lt yra naudojami slapukai, jų naudojimo tikslai aprašyti 6.2. punkte. Slapukai
tai nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į įrenginį naršant www.wheelshop.lt svetainėje. Slapukai
padeda atpažinti tik Jūsų įrenginį, slapukai renka tik nuasmenintus duomenis ir niekaip nesusieja jūsų,
kaip asmens su įrenginiu. Slapukus visada galite ištrinti jūsų interneto naršyklės nustatymuose.  

7. Privatumo politikos keitimas 

7.1.JUTA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo apsaugą apie tai pranešdamas e-
parduotuvėje.
7.2. Privatumo apsaugos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
7.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo apsaugos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu
el. paštu info@wheelshop.lt su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis UAB Virtualioji parduotuvė
teikiamomis paslaugomis.